Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Ergoterapi og hjerneskader




Ansøgning om bostøtte i henhold til §§ 85 

Lovgrundlag:                          

Lov om social service

Hvilke behov dækker ydelsen:

Målrettet pædagogisk hjælp til udvikling og fastholdelse af færdigheder, optræning, støtte og vejledning så borgere, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, får mulighed for at skabe sig en tilværelse på egne præmisser, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

 

Hvem kan modtage ydelsen:

  • Borgere, med erhvervet hjerneskade,
  • borgere med psykisk sygdom.
  • borgere med misbrugsproblemer,
  • borgere med personlighedsforstyrrelser,

som er visiteret efter kommunens beslutning

Hvad er formålet med ydelsen:

Afklaring af borgerens ressourcer, samt ønsker og behov for støtte efter § 85.

At borgeren gennem pædagogisk støtte og vejledning bliver i stand til at tage ansvar og være bestemmende i og omkring sin hverdag.

Livskvaliteten sikres gennem et helhedsprincip, hvor der tages udgangspunkt i borgerens totale livssituation.

At tilstræbe at borgeren føler sig tryg og får hjælp på egne præmisser i og udenfor eget hjem.

At borgeren udvikler, samt fastholder ressourcer og evner til en selvstændig varetagelse af daglige aktiviteter.

At motivere og guide borgeren til at videreudvikle daglige færdigheder

At støtte borgeren i at få kontakt til de relevante instanser.

At støtte og vejlede borgeren i at have et godt fysisk såvel som psykisk velbefindende

At forebygge social og psykisk isolation og støtte borgeren i at bevare, fastholde og skabe eget netværk.

At være et professionelt netværk.

At borgeren ikke udsættes for omsorgssvigt.

Hvem bevilger ydelsen:

Det er visitationsudvalget i din hjemkommune, der skal vurdere, om du opfylder kravene til at komme i betragtning til en bostøtte.

Hvad koster det:

er man visiteret, er det gratis for borgeren.

Hvor stor er ydelsen:

Ydelsen vurderes individuelt og gives ud fra den enkelte persons behov.

 

 

 

 

Besøg  
101314